מבצעים והטבות לבעלי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל

תקנון תוכנית ההטבות "מרכנתיל סמייל" של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 

תוכנית ההטבות של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן:"הבנק" או "מרכנתיל") הנה "תוכנית מרכנתיל סמייל" (להלן: "תוכנית ההטבות") והנה תוכנית הטבות ייעודית של הבנק, במסגרתה מוענקות הטבות והנחות מבתי עסק שונים ללקוחות הבנק, מחזיקי כרטיס אשראי שהונפק על ידי מרכנתיל.

ההטבות וההנחות יוצעו מעת לעת ע"י בתי עסק המשתתפים בתוכנית, בין אם במעמד הקנייה או במעמד החיוב, והכל בהתאם לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לפרסומי הבנק באשר לתוכנית ולהטבות הגלומות בה.

רשימת בתי העסק המעניקים, במסגרת תוכנית ההטבות, את ההטבות, מפורסמת באתר  האינטרנט של התוכנית והבנק רשאי לשנות ולעדכן את הרשימה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

החברות בתוכנית ההטבות-

לקוחות הבנק המחזיקים כרטיס חיוב בנקאי שהונפק ע"י הבנק, משויכים באופן אוטומטי לתוכנית ההטבות "מרכנתיל  סמייל" וזכאים להטבות הכלולות בה.

יובהר כי החברות ב"מרכנתיל סמייל" אינה כרוכה בתשלום.

אופן מתן ההטבות

התוכנית משלבת את סוגי ההטבות הבאים:

הטבה במעמד החיוב – הלקוח משלם את התעריף המלא של המוצר/שירות במעמד הקנייה בבית העסק, וההנחה ניתנת לו במעמד החיוב ומוצגת לו בדף פירוט כרטיס החיוב החודשי. לדוגמא: עלות המוצר 100 ש"ח וניתנים 10% הנחה במעמד החיוב. הלקוח ישלם בבית העסק 100 ₪ ויחויב בפועל ב – 90 ₪ כפי שישתקף בדפי הפירוט.

במקרים בהם בית העסק משויך לתוכניות הטבות אחרות בהן ניתנות הנחות במעמד החיוב, יהיה הלקוח זכאי להנחה הגבוהה מביניהן במעמד החיוב. במקרה זה הלקוח לא יהיה זכאי לכפל הנחות.

יובהר כי ההנחה אינה באה במקום הנחות אחרות הניתנות בבית העסק על רכישה בין במבצעי הנחות ובין באופן אחר אלא מתווספת עליהן (לדוגמה: במבצעי סוף עונה).

הטבה במעמד הקנייה – הלקוח משלם את התעריף המוזל במעמד הקנייה בבית העסק בכפוף לתשלום בכרטיס החיוב של הבנק המשויך לתכנית ובכפוף להזדהות כלקוח הבנק/הצגת קוד קופון. מידע על ההנחות/הטבות מוצג באתר התוכנית/אתר הבנק ובפרסומים השונים של הבנק.

הטבות שאינן הנחה כספית– יובהר כי במסגרת התוכנית, יהיו רשאים בתי העסק, בכפוף לשיקול דעת הבנק, להציע ללקוחות הטבות שאינן כספיות, לדוגמא פריט במתנה בעת רכישה בבית העסק, וזאת בהתאם לתנאים שיפורסמו בפרסומי התוכנית.

ההטבות וההנחות בתוכנית מנוהלות על ידי חברת "דולצ'ה ויטה", לרבות בכל הקשור לנושאים השיווקיים של גיוס ההטבות מאת בתי העסק. .

אופן מימוש ההטבה בבתי העסק-

ההטבות תינתנה על ידי בתי העסק ישירות  בהתאם להנחיות שתופענה בפרסום המתייחס לאותה הטבה ובכפוף לאמור בתקנון זה.

אופן הצגת ההטבה בדפי הפירוט החודשי-

יובהר כי ההטבות בתוכנית "מרכנתיל סמייל", יינתנו בעסקאות המבוצעות באמצעות כרטיס החיוב המשויך לתכנית  בש"ח ובעסקאות דולריות המומרות לשקלים בלבד, בכפוף לביצוען בבתי העסק המשתתפים בתכנית.

במקרה של עסקת תשלומים/עסקאות קרדיט באחד מבתי העסק המשתתפים בתוכנית אזי ההטבה תשוקף בכל תשלום ותשלום.

בביטול עסקה לגביה ניתנה הנחה במעמד החיוב במסגרת התכנית כאמור, יזוכה חשבון הלקוח בגין העסקה בניכוי סכום ההנחה שניתנה (משמע, הלקוח יזוכה בגין הסכום אותו שילם לאחר ההנחה בלבד).

אחריות

הבנק ו/או חברת דולצ'ה ויטה ו/או חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, המנפיקה במשותף ומתפעלת את כרטיסי הבנק) אינם נושאים באחריות לטיב המוצר ו/או הפעילות ו/או השירות ו/או ההטבה.  האחריות לכך הינה אחריותם הבלעדית של בתי העסק.

למען הסר ספק יובהר כי לבנק ו/או לחברת דולצ'ה ויטה ו/או לחברת Cal אין ולא תהיה כל אחריות ישירה ו/או עקיפה בקשר עם המוצר ו/או הפעילות ו/או השירות ו/או ההטבה, כאמור לעיל.

כל רכישה של מוצר ו/או שירות ו/או פעילות על ידי הלקוח במסגרת התוכנית הינה באחריותם הבלעדית של הלקוח ושל בית העסק מעניק ההטבה.

יובהר שאין בתוכנית ובפרסומיה כדי להוות הצעה, שידול או הכוונה לביצוע עסקה בבית עסק או מימוש הטבה במסגרת התוכנית וכי אין לראות בבנק ו/או בחברת דולצ'ה ויטה ו/או בחברת Cal בגדר משדלים ו/או מכוונים ו/או מציעים .

התמונות המתארות את ההטבות בפרסומים השונים הינן באחריות הבלעדית של בתי העסק ונועדו לשם המחשה בלבד.

הפנייה לאתרי האינטרנט של בתי העסק המשתתפים בתוכנית אינה מטילה אחריות על הבנק ו/או חברת דולצ'ה ויטה ו/או חברת Cal באשר לתכנים ולפרסומים המופיעים שם והינם באחריות בתי העסק בלבד.

ככל שבאתר האינטרנט של תוכנית ההטבות יתגלו שיבושים או תקלות וזאת על אף מאמצי הבנק ו/או חברת דולצ'ה ויטה למנוע זאת, לא תהיה לבנק ו/או לדולצ'ה ויטה האחריות לכל נזק או הפסד כתוצאה מכך.

מובהר כי הפרסומים של רשימת בתי העסק המשתתפים בתוכנית, שיעור ההטבה, סוג ההטבה אותה מעניק, אופן מתן ההטבה, כפופים לשיקול דעת הבנק וניתנים לשינוי על ידו בכל עת.

תקופת התוכנית-

 תכנית ההטבות תחל ביום 01.03.15 ותסתיים במועד עליו יודיע הבנק.

קבלת מסרים שיווקיים בקשר לתוכנית ההטבות-

לקוח שנתן הסכמתו לקבלת מידע פרסומי מהבנק, יקבל פרסום על ההטבות המוצעות בתוכנית מעת לעת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר או מסרון למספר הטלפון הנייד שמסר.

ככל שלקוח התוכנית מבקש להפסיק את קבלת המידע הפרסומי, רשאי לעשות זאת בכל עת באופן המפורט במידע הפרסומי.

יובהר כי במקרים של טעות ו/או תקלה, לבנק ולחברת Cal קיימת הזכות, ככל שיידרש, לחייב או לזכות את חשבון הלקוח בבנק, בהפרשים המהווים תיקון לשגיאת חישוב ההנחה, והפרשים אלו יבואו לידי ביטוי בדף הפירוט החודשי של כרטיס האשראי הנשלח למחזיק הכרטיס.

שונות

למידע ובירורים ניתן לפנות למוקד מרכנתיל סמייל – 073-7802861

  • אין בתקנון הזה בכדי לגרוע מזכויות הבנק ו/או cal על פי הסכמים שבינם לבין הלקוחות.
  • כותרות הסעיפים לנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות
  • התקנון פונה לזכר ונקבה כאחד.
  • הדין החל על השימוש בתוכנית ההטבות הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה נתונה לבית משפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
  • אי עמידה בפרעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.